πατήστα για ενεργοποίηση ZOOM
Φόρτωση χαρτών
Δεν βρήκαμε κανένα αποτέλεσμα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά με διαφορετικές παραμέτρους αναζήτησης.
ανοίξτε το χάρτη
Προβολή Οδικός χάρτης Δορυφόρος Υβριδικός Έδαφος Η Περιοχή μου Προβολή πλήρους οθόνης Προηγούμενο Επόμενο
Σύνθετη αναζήτηση
Βρήκαμε 0 αποτελέσματα. Θέλετε να φορτωθούν τώρα τα αποτελέσματα;
Σύνθετη αναζήτηση
βρήκαμε 0 αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Οικονομικές καταστάσεις

Νομοθετικό πλαίσιο

“…Όπου στον κ.ν.2190/1920 και στο ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα…”

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών:

Ισολογισμοί

Επιλέγοντας τον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε, σε μορφή PDF (Acrobat), τον Ισολογισμό ανά έτος:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Αποτελέσματα Χρήσεως

Επιλέγοντας τον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε, σε μορφή PDF (Acrobat), τα Αποτελέσματα Χρήσεως ανά έτος:

2012

2013

2014

2015

2016

 

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Επιλέγοντας τον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε, σε μορφή PDF (Acrobat), τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων ανά έτος:

2012

2013

2014

2015

 

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Επιλέγοντας τον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε, σε μορφή PDF (Acrobat), την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανά έτος:

2012

2013

2014

2015

Για να δείτε το περιεχόμενο των παραπάνω αρχείων θα χρειαστείτε τον ACROBAT READER που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το link